สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมคูดาน >  สัญชาติของนักเรียน

สัญชาติของนักเรียน

Nationality Mix

2019年1月の学生の国籍
2019年2月の学生の国籍
2019年3月の学生の国籍
2019年4月の学生の国籍
2019年5月の学生の国籍
2019年6月の学生の国籍
2019年7月の学生の国籍
2019年8月の学生の国籍
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0%        
Arab Emirates 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6%        
Albania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Algeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Andora 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.6%        
Armenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%        
Austria 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.8% 0.4% 1.1% 0.8%        
Australia 2.3% 1.8% 1.5% 1.9% 2.7% 1.5% 1.8% 2.2%        
Bahamas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Bangladesh 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Belgium 0.6% 1.1% 1.5% 1.6% 1.2% 0.7% 0.7% 0.6%        
Belarus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3%        
Benin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Bulgaria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%        
Brazil 1.1% 1.1% 1.1% 1.6% 1.2% 1.1% 0.4% 0.6%        
Bolovia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%        
Bosnia Herzegovina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Cambodia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Canada 0.9% 1.1% 1.1% 0.6% 1.2% 1.5% 2.4% 2.2%        
Czech Rep 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Chile 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0%        
China 6.8% 8.2% 8.5% 7.5% 7.7% 8.2% 5.8% 5.8%        
Colombia 1.1% 1.4% 1.5% 0.3% 0.4% 0.7% 0.2% 0.0%        
Costa Rica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Croatia  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Cyprus 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%        
Cuba 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Denmark 2.3% 0.7% 1.1% 3.1% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0%        
Donimica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3%        
Egypt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
England 2.0% 2.5% 2.2% 2.8% 1.5% 2.2% 1.8% 1.7%        
Finland 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Estonia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
El Salvador 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
France 4.0% 3.6% 4.1% 3.4% 6.2% 5.9% 7.1% 6.6%        
Germany 15.1% 13.2% 8.5% 15.9% 7.7% 8.6% 7.8% 6.9%        
Greece 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 0.3%        
Honduras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
HongKong 1.4% 1.8% 2.6% 1.9% 3.1% 3.0% 4.2% 5.5%        
Hungary 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0%        
India 2.8% 3.6% 3.7% 2.5% 2.7% 2.2% 1.3% 1.9%        
Indonesia 3.7% 2.1% 3.0% 1.9% 2.7% 3.0% 1.6% 1.1%        
Ireland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Israel 0.9% 1.1% 1.1% 1.9% 1.9% 1.9% 1.1% 1.4%        
Italy 3.1% 2.9% 3.7% 5.9% 5.8% 5.2% 6.4% 6.1%        
Iraq 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Iran 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Japan 0.6% 0.7% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Kazakhstan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Korea 10.3% 6.8% 5.5% 4.1% 5.0% 4.1% 4.7% 6.4%        
Kuwait 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Lebanon 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3%        
Lithuania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Luxembourg 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Macau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.9%        
Mauritius 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Malaysia 1.4% 1.8% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 0.9% 1.1%        
Madagascar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Mexico 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 1.2% 2.2% 2.7% 2.2%        
Moldova 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Morocco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Mongol 8.3% 10.4% 10.7% 9.4% 10.8% 10.4% 5.8% 7.2%        
Myanmar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Netherlands 0.9% 1.1% 1.5% 0.6% 0.8% 0.7% 0.4% 0.6%        
Nepal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
New Zealand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Nigeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Norway 0.6% 0.0% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%        
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Panama 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Pakistan 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0%        
Peru 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%        
Philippines 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.7% 0.2% 0.0%        
Portugal 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3%        
Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%        
Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Romania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Russia 2.0% 2.1% 2.2% 1.9% 1.9% 1.9% 2.0% 1.9%        
Saudi Arabia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Seychelles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Servia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Singapore 0.6% 0.7% 0.7% 0.9% 0.4% 0.4% 0.9% 0.8%        
Spain 0.3% 0.4% 1.1% 1.3% 2.3% 1.5% 2.2% 2.2%        
Slovak 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3%        
Slovenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Sweden 3.7% 3.9% 4.1% 3.4% 2.7% 2.6% 1.6% 1.7%        
Switzerland 2.3% 2.5% 3.0% 1.3% 2.3% 2.2% 2.0% 1.4%        
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
SriLanka 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Syria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Taiwan 10.5% 12.1% 11.4% 13.8% 13.1% 13.0% 16.0% 16.3%        
Thailand 0.3% 0.7% 0.7% 0.6% 0.8% 1.1% 0.4% 0.6%        
Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Turky 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.9% 1.1%        
Ukraine 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 1.5% 1.5% 0.7% 0.8%        
USA 4.8% 5.4% 5.9% 4.1% 5.0% 4.1% 8.9% 7.5%        
Uruguay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Uzbekistan 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0%        
Zambia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        
Venezuela 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0%        
Vietnam 0.9% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3%        
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%