สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมคูดาน >  สัญชาติของนักเรียน

สัญชาติของนักเรียน

Nationality Mix

2019年1月の学生の国籍
2019年2月の学生の国籍
2019年3月の学生の国籍
2019年4月の学生の国籍
2019年5月の学生の国籍
2019年6月の学生の国籍
2019年7月の学生の国籍
2019年8月の学生の国籍
2019年9月の学生の国籍
2019年10月の学生の国籍
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%      
Arab Emirates 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6% 0.0%      
Albania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Algeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Andora 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.6% 0.0%      
Armenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%      
Austria 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.8% 0.4% 1.1% 0.8% 0.8%      
Australia 2.3% 1.8% 1.5% 1.9% 2.7% 1.5% 1.8% 2.2% 3.2%      
Bahamas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Bangladesh 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Belgium 0.6% 1.1% 1.5% 1.6% 1.2% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4%      
Belarus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0%      
Benin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Bulgaria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%      
Brazil 1.1% 1.1% 1.1% 1.6% 1.2% 1.1% 0.4% 0.6% 0.8%      
Bolovia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%      
Bosnia Herzegovina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Cambodia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Canada 0.9% 1.1% 1.1% 0.6% 1.2% 1.5% 2.4% 2.2% 1.2%      
Czech Rep 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Chile 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0% 1.6%      
China 6.8% 8.2% 8.5% 7.5% 7.7% 8.2% 5.8% 5.8% 5.6%      
Colombia 1.1% 1.4% 1.5% 0.3% 0.4% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0%      
Costa Rica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Croatia  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Cyprus 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%      
Cuba 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Denmark 2.3% 0.7% 1.1% 3.1% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.4%      
Donimica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0%      
Egypt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
England 2.0% 2.5% 2.2% 2.8% 1.5% 2.2% 1.8% 1.7% 2.0%      
Finland 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Estonia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
El Salvador 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
France 4.0% 3.6% 4.1% 3.4% 6.2% 5.9% 7.1% 6.6% 6.4%      
Germany 15.1% 13.2% 8.5% 15.9% 7.7% 8.6% 7.8% 6.9% 11.2%      
Greece 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 0.3% 0.0%      
Honduras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
HongKong 1.4% 1.8% 2.6% 1.9% 3.1% 3.0% 4.2% 5.5% 7.6%      
Hungary 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%      
India 2.8% 3.6% 3.7% 2.5% 2.7% 2.2% 1.3% 1.9% 2.4%      
Indonesia 3.7% 2.1% 3.0% 1.9% 2.7% 3.0% 1.6% 1.1% 1.2%      
Ireland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Israel 0.9% 1.1% 1.1% 1.9% 1.9% 1.9% 1.1% 1.4% 2.0%      
Italy 3.1% 2.9% 3.7% 5.9% 5.8% 5.2% 6.4% 6.1% 4.0%      
Iraq 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Iran 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Japan 0.6% 0.7% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Kazakhstan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Korea 10.3% 6.8% 5.5% 4.1% 5.0% 4.1% 4.7% 6.4% 4.8%      
Kuwait 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Lebanon 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4%      
Lithuania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Luxembourg 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Macau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.9% 0.0%      
Mauritius 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Malaysia 1.4% 1.8% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 0.9% 1.1% 1.2%      
Madagascar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Mexico 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 1.2% 2.2% 2.7% 2.2% 2.0%      
Moldova 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Morocco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Mongol 8.3% 10.4% 10.7% 9.4% 10.8% 10.4% 5.8% 7.2% 10.4%      
Myanmar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Netherlands 0.9% 1.1% 1.5% 0.6% 0.8% 0.7% 0.4% 0.6% 0.4%      
Nepal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%      
New Zealand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Nigeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Norway 0.6% 0.0% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 1.6%      
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Panama 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Pakistan 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%      
Peru 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%      
Philippines 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0%      
Portugal 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4%      
Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%      
Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Romania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Russia 2.0% 2.1% 2.2% 1.9% 1.9% 1.9% 2.0% 1.9% 1.6%      
Saudi Arabia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Seychelles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Servia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Singapore 0.6% 0.7% 0.7% 0.9% 0.4% 0.4% 0.9% 0.8% 0.8%      
Spain 0.3% 0.4% 1.1% 1.3% 2.3% 1.5% 2.2% 2.2% 1.2%      
Slovak 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4%      
Slovenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Sweden 3.7% 3.9% 4.1% 3.4% 2.7% 2.6% 1.6% 1.7% 2.4%      
Switzerland 2.3% 2.5% 3.0% 1.3% 2.3% 2.2% 2.0% 1.4% 1.2%      
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
SriLanka 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Syria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Taiwan 10.5% 12.1% 11.4% 13.8% 13.1% 13.0% 16.0% 16.3% 13.9%      
Thailand 0.3% 0.7% 0.7% 0.6% 0.8% 1.1% 0.4% 0.6% 0.8%      
Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Turky 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.9% 1.1% 0.8%      
Ukraine 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 1.5% 1.5% 0.7% 0.8% 0.8%      
USA 4.8% 5.4% 5.9% 4.1% 5.0% 4.1% 8.9% 7.5% 3.6%      
Uruguay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Uzbekistan 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%      
Zambia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%      
Venezuela 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%      
Vietnam 0.9% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4%      
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%